Tiến hành khoan cọc thí nghiệm
,

Tiến độ Arena Cam Ranh ngày 11/10/2017

Là dự án đang gây được tiếng vang lớn trên thị…